Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád školní jídelny (Schoellerova)

Mateřská škola Čakovice III., Schoellerova 936, 196 00 Praha 9 – Čakovice

MŠ Čtyřlístek-Schoellerova 936/28

Provozní řád školní jídelny MŠ na rok 2018/2019

2018

Mateřská škola

IČO: 751 165 29

Adresa a sídlo školy:

Mateřská škola Čakovice III., Schoellerova 936, 196 00 Praha 9 – Čakovice

Ředitelka:

Ludmila Vargová

Telefon:

+420 733 503 004

e-mail:

ms.cakovice3@seznam.cz

Vedoucí školní jídelny:

Iveta Čechová

Mobil tel.:

+420 734 137 589

Zřizovatel:

MČ Praha - Čakovice

 

Zásady provozu:

 

Provoz ŠJ se řídí zákonem č. 561/2004Sb., školský zákon v platném znění a zákonů č. 76/1978Sb., č 390/1991Sb., č. 258/2000Sb. o školním stravování, vyhlášek č. 48.107/2005 Sb. o školním stravování a č. 84/2005Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, vše ve znění platných předpisů. Je dodržován HACCP.

Základní předpisy a vyhlášky jsou k dispozici v ředitelně školy

ŠJ MŠ zajišťuje stravování dětí

Za dodržování hygienických předpisů při výdeji stravy pro dětské strávníky je zodpovědný personál školní jídelny

V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ je třeba dítě odhlásit nejpozději v příslušný den do 08:00 hod., potom stravné rodič nehradí. V opačném případě, tedy dítě nepřítomné v MŠ není odhlášeno do 08:00 hodin příslušného dne, rodiče na příslušný den stravné hradí

Jídlo dětem vydávají paní kuchařky. Děti jsou učitelkami vedeny k sebeobslužnosti.

Během konzumace jídel ve třídách vykonávají nad dětskými strávníky paní učitelky aktivní pedagogický dozor

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin

Dnem 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům ( v ČR upravuje Vyhláška 113/20005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, §8 odst.10). Předpis stanovuje specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u některých spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti, představující nebezpečí pro zdraví (viz. příloha Informace o označování alergenů na jídelním lístku)

Nesnědené jídlo strávník vrací společně s použitým nádobím na určené místo

Vynášení obědů z MŠ je zakázáno

Škola nepřijímá potraviny od rodičů ani se nesamozásobuje zeleninou a ovocem

Vážení rodiče, do MŠ se nesmí nosit pro ostatní děti dorty se šlehačkou a různé buchty.

 

Provoz ŠJ MŠ:

Svačina:

08:45 hod.

Oběd:

11:45 hod.

Svačina:

14:30 hod.

Čas na podávání jídel je možno posunovat v rozpětí cca 20 minut v návaznosti na program dětí.

 

Pitný režim:

Po celou dobu provozu je pitný režim zajištěn formou ovocných šťáv
(pokud dítě požádá – může dostat neochucený nápoj)

Po 07:00 hodině doplňují čaj do termosů ve třídách paní kuchařky

Pobyt na zahradě je hlášen paní kuchařkám předem, aby mohly pro pobyt dětí na zahradě připravit termos s čajem (šťávou)

Na zahradu donášejí termos paní kuchařky, dětí mají jednorázové kelímky

Paní učitelky termos odnášejí zpět do školní kuchyně k jejich údržbě a umytí

Výše stravného

Výše platby za stravování je pro období školního roku 2018 – 2019 stanovena následovně: Děti celodenní stravování:                             35,-Kč/den

Bez odpolední svačiny (děti odcházející z MŠ po obědě): 29,-Kč/den.

Případné změny výše platby za stravování budou oznámeny zákonným zástupcům i zaměstnancům MŠ s předstihem jednoho měsíce.

 

Placení stravného

 • < > účet školy, číslo: 0112719319/0800.

  Variabilní symbol je každému dítěti přidělen (stejný na platbu úplaty),variabilní symbol obdrží každý rodič (zákonný zástupce) od vedoucí školní jídelny

 • Úhradu stravného na příslušný měsíc uhradí zástupci dítěte i zaměstnanci MŠvždy nejpozději do 15. dne v aktuálním měsíci

 • < > učitelkám na požádání a to v případě, že v termínu do 15. dne příslušného měsíce nejsou peníze za stravování na BÚ školy 

   

  Odhlášky ze stravování

  Na přechodnou dobu se odhlášení stravování v MŠ zajišťuje osobně nebo telefonicky na číslech  jednotlivých  tříd,  uvedených  na  webových  stránkách   školy,   nebo  
  na  tel.č.
  733 503 004 den předtím, nejpozději však do 08:00 hod. příslušného dne.

  V případě, že dítě není odhlášeno den předem nebo nejpozději do 08:00 hodin příslušného dne, rodiče na příslušný den stravné hradí.

  Neodhlášené stravné je strávníkovi účtováno.

   

  Stav účtu každý strávník může zjistit:

  • < > ms.cakovice3@seznam.cz

   Na vyžádání zákonného zástupce: písemný přehled odebranýchobědů

  • O stavu účtu nepodávají informace učitelkyMŠ

   

  Vyúčtování na konci školního roku

  Bude provedeno u každého strávníka na příslušný bankovní účet, případně dle požádání kdykoliv.

  Doba prázdnin, případně mimořádná volna

  V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech budou zákonní zástupci s předstihem informováni na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd a na webových stránkách školy.

  Jídelní lístek

  Na každý týden je vyvěšen na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd MŠ. A dále je jídelní lístek vyvěšován na webových stránkách MŠ: https://ms-cakovice3.estranky.cz/

  Dotazy, připomínky

  Případné dotazy, podněty, připomínky a stížnosti můžete podat či řešit přímo s vedoucí ŠJ MŠ ředitelkou školy.

  Provozní řád školní jídelny je závazný pro všechny zaměstnance školy, dále pro všechny děti přijaté do nadepsané MŠ i pro jejich zákonné zástupce a nabývá účinnosti dne 01.09.2018.

   

   

  31.08.2018                                    Ludmila Vargová, ředitelka školy