Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní vzdělávací program 2018/2019 - 1. část

30. 8. 2018

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
         pro předškolní vzdělávání

         Mateřská škola Čakovice III.

 

  Název: „Z POHÁDKY DO POHÁDKY
         Platnost: 2019/ 2020

dlouhy-siroky-bystrozraky1.jpg

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSAH:

Identifikační údaje

Představení MŠ

Podmínky a organizace

Popis a formy vzdělávání

Organizace a provoz školy

Platby, personální podmínky

Výchovná koncepce

Školní vzdělávací program 2019/2020 a jeho charakteristika

Získávání kompetencí z RVP PV
Evaluace

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

SCHOELLEROVA 936, PRAHA 9, PSČ 196 00

SÍDLO: bytový dům ČTYŘLÍSTEK

ŘEDITELKA MŠ: Ludmila Vargová

ZÁKLADNÍ ÚDAJE MŠ: telefon  733 503 004

                                        e-mail   ms.cakovice3@seznam.cz

                                         https://ms-cakovice3.estranky.cz

                                         IČO: 751 165 29

                                         DIČ: CZ 75116529

ZŘIZOVATEL:  ÚMČ Čakovice – Praha 9, nám. 25.března 121

ZPRACOVATEL: Ludmila Vargová a pedagogický kolektiv

PLATNOST DOKUMENTU: od 1.9.2017 do doby následující aktualizace

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Představení MŠ

V  posledních letech vznikla  v  obci Čakovice na mnoha  místech  nová  zástavba a  tím samozřejmě vzrůstá i počet obyvatel. Naše mateřská škola byla otevřena v září roku 2008 jako
součást bytového domu  ČTYŘLÍSTEK, s oficiálním názvem, Mateřská škola Čakovice III.

Mateřská škola Čakovice III je koncipována jako čtyřtřídní MŠ, s kapacitou 106 dětí. Děti dochází do smíšených tříd, které se barevně odlišují. Máme třídu červenou, modrou, zelenou a žlutou. Nachází se v ulici Schoellerova, má vlastní kuchyň a zahradu, která se skládá ze dvou částí.
Od loňského školního roku 2017/18 se naše Mateřská škola Čakovice III rozšířila o odloučené pracoviště v Bermanově ulici, které má další dvě třídy. Třídu tyrkysovou a oranžovou. Celková kapacita naší mateřské školy je tedy 162 dětí. Nově otevřená budova mateřské škola se nachází přímo v centru Čakovického sídliště. Tvoří roh Theinovy a Bermanovy ulice. Vchod do MŠ je z ulice Bermanova. Nová budova je rovněž součástí bytového domu, který se jmenuje Eukalyptus.
My jsme ale naší novou školku pojmenovali U PARKU, protože se nachází v těsné blízkosti Čakovického parku.
V letošním školním roce 2018/19 se v naší mateřské škole budou vzdělávat dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
Přijetí handicapovaného dítěte do mateřské školy předchází konzultace s rodiči a prostudování odborných posudků. Na základě toho je pak vypracován dítěti Individuální výchovně vzdělávací plán.
Dítě může být přijato na zkušební dobu 3 měsíce, aby měly obě strany možnost posoudit průběh integrace. Inkluze bude probíhat ve 3 třídách. Ve třídě je 25 – 26, dětí, s tím, že v každé třídě je jedno dítě s handicapem. S dětmi pracuje pedagog a podle potřeby také asistent pedagoga. Ten se dítěti věnuje, pokud jeho hendikep vyžaduje vysokou míru podpory. Do inkluze jsou zařazeny děti s vadami zraku, sluchu, s logopedickými problémy, děti s diabetem a s tělesným nebo mentálním handicapem. Z části se však jedná o vady kombinované. Pro zajištění optimální péče spolupracuje škola úzce s rodinou a také s řadou speciálních pedagogických center a dalších odborných zařízení. (viz SPC). Společně se vždy snažíme najít nejlepší cestu pro další rozvoj dítěte a hledáme i možnosti pro zařazení dítěte do dalšího vzdělávání.
Pro všechny pedagogy znamená inkluze hodně práce a neustálé doplňování odborných znalostí a informací. Odměnou je však každý malý úspěch dítěte a spokojenost rodičů.
Vybavení je moderní a vždy v náležité barvě podle názvu třídy. Zahrada provozovny Schoellerova je koncipována ze dvou částí, z  nichž je přední (větší) část již vybavena herními prvky, které splňují všechny potřebné bezpečnostní atesty. Zahrada provozovny Bermanova je rozlohou menší, ale v sídlišti lze využít další dětská hřiště. Výhodou je i těsné sousedství s rozlehlým zámeckým parkem, který využíváme pro environmentální výchovu všech dětí. Je tam naučná stezka s informačními tabulkami o zdejší flóře a fauně.


Podmínky a organizace vzdělávání

Délka vzdělávání:

Děti jsou do mateřské školy přijímány obvykle po dosažení třetího roku. Jsou umístěny do heterogenních tříd ve věkovém složení 3 – 5 let. Po dovršení posledního roku před vstupem do ZŠ postupují do předškolních tříd (ty jsou homogenní). Děti, které mají OŠD zůstávají o rok déle, nebo mohou navštěvovat přípravnou třídu při zdejší ZŠ, která zde byla letos prvním rokem zřízena. Celková délka vzdělávání je 3 – 4 roky.

Podmínky přijímání:

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od
2. května do 16. května. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:
a) žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,
b) potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.

V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.


Popis a formy vzdělávání

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání (prožitkové učení).
Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Vzhledem k počtu zapsaných dětí ve třídách volíme organizované činnosti v menších skupinkách a individuálních činnostech, a to v průběhu celého dopoledne.  Vzdělávání je uskutečňováno nabídkovou formou, snažíme se o pestrost. Dětem je dopřáván dostatečný prostor pro spontánní hru s vlastní volbou hračky, místa i kamarádů. Společně s dětmi si začátkem školního roku vytvoříme třídní pravidla, která visí na viditelném místě v každé třídě. Pravidla jsou doplněny vhodnými ilustracemi, aby je děti snadněji chápaly. Při ranním komunitním kruhu si je často opakujeme. Šatny a třídy zdobíme většinou pracemi a výrobky dětí, abychom podpořili jejich estetické cítění. Zároveň je naším cílem u dětí vyvolat pocit, že se podílejí na vzniku hezkého prostředí MŠ. 

MŠ je zaměřena na všestranný rozvoj dítěte s přihlédnutím na individuální potřeby a schopnosti jednotlivců. Naší snahou je podpora zdravého životního stylu – dostatek pohybu – je zařazován dostatek zdravotně preventivních pohybových aktivit, každodenní dostatečně dlouhý pobyt venku (s přihlédnutím ke kvalitě ovzduší), seznamování s přírodou a prostředím, ve kterém žijeme a jehož jsme součástí. K tomu je průběžně doplňováno vybavení ve třídách (tělovýchovné pomůcky), i na školní zahradě, ptačí stromy – krmení ptáků v zimě, pozorován zajíců, bažantů, strak a havranů na poli za školním plotem apod.

Formy vzdělávání

Ø spontánní a řízené aktivity
Ø individuální činnosti
Ø skupinové činnosti
Ø didakticky cílené činnosti
Ø grafomotorická cvičení
Ø jazykové chvilky
Ø pohybové hry
Ø smyslové, konstruktivní, didaktické a jiné hry
Ø estetické činnosti- hudební, výtvarné, pracovní
Jiné aktivity

    předplavecký výcvik - 10 lekcí v plaveckém bazénu v Neratovicích
Ø seznámení se základy angličtiny – 1x týdně
Ø poznávací a relaxační výlety do přírody i za poznáním
Ø kulturní představení, karneval, cirkus
Ø akce a činnosti ve spolupráci se ZŠ, ZUŠ a ostatními mateřskými školami v okolí
Ø škola v přírodě – v případě zájmu ze strany rodičů dětí
Ø slavnostní rozloučení s předškoláky
Ø oslava dne dětí ve spolupráci s SOU v Čakovicích
Ø ukázky letu a lovu dravých ptáků
Ø ukázky práce policejních složek
Zájmová činnost

Ø kroužek zumby – 1x týdně
Ø přespávání předškoláků v MŠ
Ø společná tvořivá odpoledne s rodiči
Příprava na vstup do ZŠ:

Sledujeme postupně vývoj všech dětí, ale snažíme se i o individuální přístup
• Osobní listy dětí
• Testy školní zralosti - provádí školní psycholog (Dr. Halíková)z OPPP Praha 9, 1x ročně, vždy před zápisem do prvních tříd
• Sledování rozvoje dětí se speciálními vzdělávacími potřebami – plánovaná práce s těmito dětmi, procvičování výchovných okruhů, které činí dětem obtíže             ( paměť, pozornost, graf. cvičení apod. ) IVP  zpracované učitelkami v příslušných třídách
• Doporučení vyšetření dětí logopedem

Rozvoj tělesné zdatnosti dětí:

• Otužování dětí – pobyt venku při příznivých podmínkách
• Využití zahrady pro tělovýchovnou činnost
• Plavecký výcvik – předplavecká výchova v plaveckém bazénu

• Sportovní školička
• Zařazování dostatečného množství pohybových aktivit v průběhu celého dne

Podmínky:

Materiální:

Všechny třídy jsou prostorné, vzdušné a světlé. Každá třída má svou barvu a doplňky v ní barevně sladěné, aby v dětech rozvíjely estetické cítění. Jsou vybaveny podle věkových požadavků dětí, variabilní nábytek lze přestavovat dle aktuálních potřeb různých koutků pro rozvoj hry dětí. Prostor je rozvržen na část pro využití stolních činností či stravování a  druhá část je využívána na pohybové činnosti a odpočinek. Vybavení tříd hračkami a pomůckami je každoročně průběžně doplňováno na dobré úrovni. Hračky jsou uloženy v barevných boxech a v nízkých skřínkách, ke kterým mají všechny děti přístup, a mohou se tak podílet na společném úklidu. Každé třídě náleží umývárna, WC, šatny a kuchyňky, které jsou též ve stejně barevné kombinaci. Třídy a ostatní prostory jsou pravidelně malovány.  Školní jídelna je vybavena podle směrnic EU.
Ke škole obou provozoven patří zahrada, která je vybavena certifikovanými herními prvky (např. skluzavky, pískoviště, dřevěná lávka, houpačky) a travnatými plochami na volné aktivity dětí. Do budoucna plánujeme zastínění zahrady výstavbou dřevěné pergoly podél betonové zdi.
V letních měsících slouží k osvěžení dětem multifunkční mlhoviště s hracím ostrůvkem.

 Životospráva:

 Skladba stravy je v souladu a hygienickými normami vyvážená dle spotřebního koše připravovaná pro provozovnu Schoellerova ve vlastní kuchyni. Pro provozovnu Bermanova je strava dovážena z kuchyně MŠ Čakovice I – Něvská. Pitný režim je již několik let samozřejmostí nejen ve třídách, ale i při pobytu venku, který je plně funkční. Učitelky děti několikrát denně vybízejí k dodržování pitného režimu. Po dohodě s rodiči respektujeme potravinové alergie dětí, ale i národnostní zvyky jiných kultur a různé potravinové zvláštnosti.
Hygienické podmínky jsou dobré. Všichni zaměstnanci jsou každoročně na začátku i během roku školeni v bezpečnosti práce.
Pravidelně sledujeme stav kvality ovzduší na www.chmu.cz a přizpůsobujeme se aktuální situaci.
Režim dne je přizpůsoben individuálním potřebám dětí – aktivitě, spánku a odpočinku.
Celkově je naší snahou podpora zdravého životního stylu.

Personální:

Výchovně vzdělávací činnost je v naší MŠ zajištěna ve všech šesti třídách.
Třídy jsou barevně rozděleny v provozovně Schoellerova na modrou, žlutou, červenou a zelenou a na oranžovou a tyrkysovou v provozovně Bermanova.
Pracovní dobu a náplň upravuje směrnice č. 14: „O stanovení a rozvržení pracovní doby“
Kolektiv pedagogických pracovníků tvoří dvanáct učitelek, z nichž je jedna nekvalifikovaná, ale v současné době si již doplňuje pedagogické vzdělání. V rámci dotačního programu Evropské unie využíváme práce „školního asistenta“, který individuálně pracuje s dětmi, ohroženými školním neúspěchem.
Profesní růst pedagogů je zajištěn vzdělávacími kurzy a semináři.


   ŽLUTÁ TŘÍDA

p. učitelka Markéta Pospíšilová
p. učitelka Mgr. Monika Maťašáková
asistentka pedagoga p. Natalia Ursu

   MODRÁ TŘÍDA

p. učitelka Eva Marková
p. učitelka Alžběta Zuntychová
asistent pedagoga 

   ČERVENÁ TŘÍDA

p. učitelka Martina Kučerová
p. učitelka Hana Richtecká
asistent pedagoga Mgr. Dana Jeníková

   ZELENÁ TŘÍDA

p. učitelka Hana Dajčmanová
p. učitelka Jitka Zárubová
asistent pedagoga Lucie Kuželová

ORANŽOVÁ TŘÍDA

p. učitelka Romana Dušková
p. učitelka Blanka Jelínková

   TYRKYSOVÁ TŘÍDA

p. učitelka Eva Mouchová
p. učitelka Mgr. Irena Poláčková


Provozní zaměstnanci

školnice a vedoucí školní jídelny Iveta Čechová
kuchařka Jaroslava Nosková
pomocná kuchařka Magda Kazdová
uklízečky  Jana Černá
                 Kristýna Klauzová
                 Hana Pokorná
 pracovník výdeje stravy Eva Marková

Ekonomické:

 Mateřská škola je příspěvkovou organizací, kterou zřizuje MČ Praha  - Čakovice. Rozpočet na kalendářní rok je projednáván na základě návrhu příspěvkové organizace.
 Mzdové prostředky jsou čerpány ze státního rozpočtu (MHMP).


Psychosociální:

 Naší snahou je vytvořit v MŠ příjemné klima, kde se cítí děti, rodiče i zaměstnanci příjemně a bezpečně. Máme zavedený adaptační systém pro nově nastupující děti, který rodiče využívají ve spolupráci s učitelkami ve třídách (viz. Adaptace nových dětí). Podporujeme vznik kamarádských vztahů mezi dětmi a jejich spolupráci při všech činnostech. K rychlejší adaptaci se osvědčilo zavedení heterogenních tříd ve věkové skupině dětí 3-6 let.
Ve všech třídách jsou nastavena pravidla, která umožňují společné soužití, snažíme se o vyváženou míru omezení a svobody, o přiměřenou zátěž dětí dle individuálních potřeb – děti nejsou do činností nuceny, mají rovnocenné postavení, pedagogové se snaží o přirozený respekt a zároveň si vytváří s dětmi kladné vztahy, aby se neostýchaly obrátit o pomoc, radu a podporují u dětí samostatnost v úsudcích, sebeobsluze i při vzdělávacích činnostech, kdy uplatňujeme pedagogický styl s nabídkou, kde se děti aktivně spolupodílí na dosahování cílů. Snažíme se vyvarovat nadměrnému organizování a nezdravé soutěživosti. Každé dítě má právo na své tempo, dostává se jim přiměřené pochvaly, podporujeme sebehodnocení dětí. K dosažení ideálních podmínek nám pomáhá i věkové složení tříd – mladší děti v heterogenních skupinách, které připomínají rodinné prostředí a jsou pro děti přirozené. Starší děti pomáhají mladším při činnostech, předávají jim své znalosti, což pedagogům pomáhá k podpoře neformálních vztahů, podporujeme vzájemnou důvěru, toleranci a solidaritu. Mladší děti se pak daleko snadněji a v kratším časovém úseku adaptují a začleňují do kolektivu. Ve starších dětech mají vzory, kterým se chtějí vyrovnat. Děti jsou vedeny prosociálním směrem a k prevenci šikany a jiných sociálně patologických jevů.


Organizace chodu:

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Děti nacházejí potřebné zázemí, bezpečí i soukromí. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Poměr spontánních a řízených činností je v denním režimu vyvážený, a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu – např. výlety, školka v přírodě, přespávání v MŠ, rozloučení s předškoláky, bojové hry v přírodě, účast na obecních akcích (Posvícení, Masopust, Tři králové) pořádaných ve spolupráci s místním sdružením LíPa. Děti mají dostatek prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem. Naše MŠ zapojuje nejen děti, ale i rodiče formou společných setkání při vánočním a velikonočním tvoření, která nám pomáhají organizovat pracovnice místního obchodu KREATIV. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých (v rámci třídy), středně velkých (v rámci naší MŠ – dětský den, karneval, besídky) i velkých skupinách (akce pořádané ve spolupráci se ZŠ Edvarda Beneše, MŠ Čakovice I a MŠ Čakovice II, ZUŠ Čakovice a SOU Čakovice – Den v ZŠ, Dětský den v SOU, Výchovný koncert pro předškoláky, Masopust, Posvícení..).  Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně apod. Respektujeme individuální potřeby spánku. Děti odpočívají od 12.30 hod. do 14.00 hod. Předškolákům, kteří mají sníženou potřebou spánku  jsou  nabízeny klidové činnosti – prohlížení obrázkových knížek, dětských časopisů. Dbáme na dodržování pitného režimu. Po dohodě s ředitelkou či učitelkami je možný pohovor či poradenská pomoc rodičům dítěte. Výchovně vzdělávací činnost probíhá dle RVP PV  a ŠVP.


Řízení mateřské školy:

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny (všichni zaměstnanci znají své kompetence). Je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř mateřské školy, tak navenek (nástěnky pro zaměstnance, pro rodiče). Při vedení zaměstnanců ředitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance (pořádání společných kulturních akcí, návštěva divadel, koncertů), zapojuje spolupracovníky do řízení MŠ (pravidelné porady), ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu (všichni se vzájemně tolerují, důvěřují si a mají jeden pro druhého porozumění.) Zaměstnanci jsou včas a v dostatečné míře informováni o záležitostech školy. Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Pravidelně provádí hospitační činnost na základě předem stanovených kritérií (rozbor práce po hospitaci je veden konstruktivně - řeší zjištěné nedostatky věcně). Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče. Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční, opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětné vazby (pedagogové jsou v každodenním kontaktu a vyhodnocují svoji práci, vzájemně konzultují). Ředitelka vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními členy pedagogického týmu. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, jsou smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, s nejbližší základní školou, popřípadě i jinými organizacemi v místě mateřské školy a s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí (ředitelka zajišťuje vnější informační systém pro rodiče a širší veřejnost – veřejná vývěska před MŠ, webové stránky (www.ms-cakovice3.estranky.cz), Čakovický zpravodaj …). Učitelky s dětmi navštěvují ZŠ Edvarda Beneše a její okolí, aby se seznámily s prostředím.