Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní vzdělávací program 2018/2019 - 2. část

30. 8. 2018

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ROK 2017/2018

dlouhy-siroky-bystrozraky1.jpg

„ Z pohádky do pohádky“

Motto:     Každý týden na vrátka, ťuká nová pohádka

Pohádky mají pro děti obrovský význam. Učí děti pochopit svět, který ve svém věku sotva znají, pomáhají jím nalézt odpovědi na jejich otázky, ukazují jim zásadní rozdíly mezi dobrem a zlem, pravdou a lží, představují jim zásadní hodnoty, na nichž je založena naše společnost. Díky pohádkovým hrdinům se děti naučí rozeznávat lidské vlastnosti, pochopí lidské jednání, snaží se s nimi vyřešit jejich problémy a často na první pohled neřešitelné situace. To, co je na pohádce důležité, je její fiktivní svět – svět je jen „jako“, a přitom se v mnohém podobá skutečnosti.

Pohádky učí děti i dospělé hledat společnou cestu k životu.

Využití pohádkového světa je téměř nekonečné, prolíná se všemi estetickými výchovami. Kromě dramatické výchovy sem patří i výtvarná, pohybová, literární či hudební výchova. Pohybové hry, divadlo, hra s předmětem, ilustrace, výtvarné vyjádření, písničky či básničky se mohou stát motivací k pohádce, oživením, zpestřením, ale také určitou reflexí.

Nabídneme-li dětem k pohádce také naučnou literaturu, jako encyklopedie a atlasy, povídáme si společně o tématech, které je zajímají a která jim pohádka otevřela, plnohodnotně plníme i rovinu vzdělávací.

Každý den trochu cvičíme, tančíme, zpíváme, hrajeme si, tvoříme, pracujeme, povídáme si, posloucháme pohádku a učíme se něco nového a důležitého pro život.

Charakteristika školního vzdělávacího programu:

 • V počátečním období se zaměříme na adaptaci nových dětí do prostředí a na úspěšné zařazení do dětské skupiny. Budeme děti motivovat tak, aby si postupně začaly zvykat na jiné prostředí, mezi novými lidmi a bez rodičů.
 • Budeme rozvíjet schopnost dětí žít ve společenství ostatních dětí, přizpůsobit se a spolupracovat.
 • Povedeme děti k navazování kontaktů mezi sebou navzájem, kontaktů mezi dítětem a učitelkou. Budeme posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému v dětské skupině.
 • Velký důraz budeme klást na to, aby děti postupně co nejlépe zvládly sebeobslužné činnosti.
 • Povedeme děti k základním společenským návykům a pravidel během pobytu v MŠ.
 • Zaměříme se na společnou hru, která vede děti ke spolupráci, učí je spolu komunikovat, dohodnout se a rozvíjí vyjadřovací schopnosti.
 • Budeme děti učit hrát si sami i po skupinkách, hru rozvíjíme vhodnými hračkami a pomůckami. Při hře děti pozorujeme, zbytečně do společných her nezasahujeme.
 • Povedeme děti k tomu, aby se určitý čas, přiměřený jejich věku, dokázaly soustředit na hru nebo činnost, neodbíhat a umět si po sobě uklízet hračky a pomůcky.
 • Vedeme děti k tomu, aby si samy dokázaly říct o pomoc nebo radu.
 • Vytvoříme pro děti podnětné a zajímavé prostředí, které bude podporovat jejich tvořivost a kreativitu.
 • Budeme rozvíjet zručnost, manipulační schopnosti, výtvarné dovednosti, rozvoj jemné a hrubé motoriky, zvládnutí správného držení tužky, štětce.
 • Díky častému čtení příběhů a pohádek budeme rozšiřovat slovní zásobu dětí, schopnosti porozumění textu a soustředění. S dětmi si budeme také každý den frontálně i individuálně povídat.
 • Budeme rozvíjet základní hudební a pohybové dovednosti.
 • Povedeme děti k pochopení prostorových a základních číselných matematických pojmů.
 • Vytvoříme v MŠ podmínky pro to, aby k nám děti i rodiče chodili rádi, cítili se tu bezpečně. Budeme se navzájem respektovat a budeme respektovat individuální zvláštnosti dětí.
 • Budeme posilovat sebevědomí, sebedůvěru, interaktivní a komunikativní dovednosti dítěte.
 • Snažíme se o spoluúčast rodičů při různých akcích, výletech, řešení problémů, oboustrannou důvěru, otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a upřímnost. Rodiče pravidelně informujeme o všem, co se v MŠ děje nebo bude dít.
 • Budeme klást důraz na střídání ročních období, posilování rodinných vztahů, vztahů k přírodě, ke zvířatům, k dodržování tradic z domova i z jiných koutů světa.
 • Realizací uvedených tematických celků získají děti vztah ke knihám, k pohádkám, rozvíjí se u nich tvořivé myšlení, fantazie, představivost.
 • Vlastní realizace projektů a tematických celků není časově omezena, časové zpracování je pouze doporučující

 

 

Do pohádkové země nás vždy zanese veselá písnička

 

„Rok v pohádkové zemi“ a rozpočítadlo

Abraka – dabraka

Nasedáme na draka.

Eldorádo – dorádo,

Letí jako tornádo.

Fííííííííííííí !

Létá tam a zase zpátky,

Zaveze nás do pohádky!

 (aktuální název pohádky pro dané téma)

 

ZÁŘÍ            

 • O Palečkovi a jeho kamarádech

Společné přivítání, vyprávění o prázdninách, zařazení nových dětí do kolektivu. Seznamování s novým prostředím, prohlubování kamarádských vztahů, stanovení pravidel soužití ve třídě. Opakování a osvojování hygienických návyků. Společná dramatizace pohádky.

 

 • O Šípkové Růžence- sedí kos na keříčku

Poznávání plodů podzimu se zaměřením na plody keřů. Využití pohádky, jejích postav a děje jako nosného a motivačního tématu pro poznávací aktivity.

 

 • Pohádky tety Bedly

Seznamujeme se s lesem a se vším, co v něm roste- stromy, lesní rostliny, houby. Osvojujeme si nejznámější druhy hub a učíme se je formou pohádek rozeznávat – barva, tvar. Pohádky nám pomáhají se vcítit do pocitu druhých. Tvoříme, zpíváme a tančíme k tématu.

 

 • Medvědí pohádky

Poslech pohádky, opakování předmatematických činností, pohybové, výtvarné a hudební činnosti. Navazuje téma posvícení a výroba koláčů z pohádky. Opakujeme dějovou posloupnost.

 

 ŘÍJEN

 

 • Mokré pohádky – výlov rybníka

Tematický celek se týká podzimního výlovu rybníka, pozorování přírody, seznamování se se změnami v počasí i přírodě, životem zvířat v rybníku i kolem něj. Přímé pozorování rybníků v našem okolí.

 

 • Princeznička na bále – bramborobraní

Aktivity v tomto IB nabídnou dětem činnosti zaměřené na lidovou slovesnost, pohyb, zpěv a tvoření.

 

 • O veliké řepě – my jsme malí zahradníci

Veršovaná pohádka „O řepě“-první, poslední, před za, nad, pod, vedle, početní řada. S nastávajícími plískanicemi je důležité se chránit vitamíny. Co je ovoce a zelenina, rozdíl, důležitost pro zdravý rozvoj člověka, hygiena. Poznávání podle vzhledu, chuti. Zvládat základy sebeobsluhy. Poznat rozdíl mezi prózou a veršem.

 

 • Strašidelné pohádky- dýňová slavnost

Poznáváme tradice, vyrábíme strašidýlka, tančíme s písničkami, povídáme si o našich tradicích (dušičky) a tradicích z jiných zemí, vydlabeme helloweenskou dýni… Zdobíme třídu

 

LISTOPAD

 

 • Ježčí pohádky (Ježeček Dupálek)

Téma ježků patří k podzimní přírodě. Děti je mohou potkat při našich vycházkách do parku, znají ho z pohádek i vlastních zkušeností. Hlavním cílem projektu je seznámit děti s reálnými informacemi o životě ježka, jeho vzhledem, chováním, způsobem obživy a přezimováním. Tím budeme rozvíjet u dětí úctu k živé přírodě a děti se naučí snáze orientovat v ročních obdobích. Projektem dále podpoříme řečové schopnosti, tvořivé myšlení a hudebně pohybové činnosti.

 

 • Podzimní pohádka

Pozorování změn v podzimní přírodě, vytváření sváteční atmosféry. Napodobit pohyb podle vzoru, sladit pohyb s hudbou a rytmem. Naučit se krátký text a výtvarně se vyjádřit.

 

 • Dědečku vyprávěj

Pohádky o všem kolem nás, o zdánlivě obyčejných věcech, které nás obklopují. Etiketa pro kluky a holčičky. Děti se seznamují se správným chováním v různých situacích, v rodině, na ulici, ve školce, na návštěvě, v divadle. Příběhy v dětech pěstují ohleduplnost, obětavost a lásku ke světu kolem nich.

 

 • Návštěva z planety Gya

Poznáváme naši planetu, místo, kde žijeme, snažíme se o pozitivní vztah dětí k přírodě, životnímu prostředí. Učíme se třídit odpad, chránit přírodu.

 

PROSINEC

 • Čertovské pohádky

Advent – charakteristika tohoto slovíčka, chystáme se na nadílku, přijde k nám čert? Máme se bát? Není proč, společně si vyzdobíme třídu, vyrobíme jednoduché ozdoby. Cílem je prostřednictvím pohádkového příběhu rozvíjet uplatňování individuálních potřeb, přání a práv dítěte, vnímání uměleckých a kulturních podnětů a hodnocení svých zážitků a vyjadřování se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností a dovedností. Veškeré aktivity a cíle jsou primárně zaměřeny na rozvoj daných vlastností a aktivit u dětí prostřednictvím pohádkové tématiky.

 

 • Vánoční pohádky

Připravíme vánoční posezení s rodiči, naučíme se koledy, vánoční písně, vyrobíme si domů dárek, budeme myslet i na druhé. Morální hodnoty-význam rodiny, jak jsou na tom děti bez rodičů? Povíme si, kdo všechno patří do rodiny /rodiče, sourozenci, prarodiče, teta, strýc…/, citová vazba, jak slavíme doma, není důležité jen dostávat, ale umět i dávat. Vánoční dopoledne s nadílkou.

Vysvětlíme si tradice a zvyky, slavilo se i dříve?

 

 

 LEDEN

 

 • Cesta tří králů za Ježíškem

Formou her, dramatizace a různých činností seznámit děti s příběhem tří králů

 

 • O dvanácti měsíčkách

Cílem je prostřednictvím pohádkového příběhu rozvíjet pozornost, soustředění a paměť, podporovat sebeobsluhu dětí a učit je časoprostorové pojmy. Veškeré aktivity a cíle jsou primárně zaměřeny na rozvoj daných vlastností a to prostřednictvím pohádkové a zimní tématiky. Děti se seznámí s názvem a charakteristikou kalendářních měsíců, upevní si časové pojmy – rok, roční období, měsíc, týden, den.

 

 • Pohádky o hvězdách

Děti se pomocí pohádkových příběhů seznámí se vznikem vesmíru, osvojí si názvy nejznámějších souhvězdí a získají povědomost o morálních hodnotách. Téma zpracujeme také pohybově, výtvarně a hudebně.

 

 • Planeta Geometrix

Cílem tematického celku je naučit děti rozeznat a pojmenovat geometrické tvary. Vzhledem k obtížnosti zapamatování pojmů je využíváno prožitkové učení.

 

 ÚNOR

 

 • Dlouhý, Široký a Bystrozraký – tělo a smysly

Zprostředkovat dětem psychologický obsah pohádek prostřednictvím klasické pohádky. Zapojení smyslového vnímání, vytvoření prostoru pro prožívání a řešení životních situací. Seznámení se svými smysly a jejich využitím.

 

 • Dračí trampoty

Na základě pohádky rozvíjet dětskou fantazii, poznání v oblasti literatury, rozvíjení sportovních dovedností, hudebních dovedností, jemné motoriky, základů společenského chování, kamarádských vztahů.

 

 • Pohádky o zlobivých dětech – Budulínek, Smolíček, O kůzlátkách

Seznámení s pohádkou – rozbor s dětmi, co udělali hrdinové pohádek špatně, proč nemáme otvírat cizím lidem, proč máme poslouchat dospělé. Děj pohádek doplníme o pohybové, hudební, výtvarné i dramatické činnosti.

 

 • O Koblížkovi aneb slavíme Masopust

Pohádkou O Koblížkovi budeme motivovat celý projekt, který je zaměřen na Masopust a jeho oslavy v Třeboradicích. Koblihy patří k tradičnímu masopustnímu veselí a děti budou za pomoci pohádky poznávat lidovou slovesnou tvořivost, pokusí se o hudební dramatizaci známé pohádky. Měly by pochopit, že pohádka může mít různé verze.

 

 BŘEZEN

 

 • Pohádky z naší zahrádky

Využijeme pohádky k uvítání nového ročního období, jara. Pojmenujeme jeho znaky, určujeme první jarní květiny, ptáky, vítáme sluníčko. Budeme jarně zdobit třídu i školku. Užíváme si vycházky do okolí MŠ. Zpíváme jarní písničky.

 

 • Chytrá Horákyně

Téma chytrosti a vytrvalosti. Po seznámení s pohádkou si hrajeme se slovy. Hádáme hádanky, rýmujeme slova, hledáme protiklady – synonyma, hononyma.

 

 • Otesánek

Téma zdravá výživa. Co prospívá našemu tělu, druhy, nemocí, co se stane, když se přejídáme, zdravé a nezdravé potraviny. Výtvarné zpracování pohádky.

Pohadka-Otesanek

 • O koťátku, které zapomnělo mňoukat

Cílem je prostřednictvím pohádkového příběhu rozvíjet logické myšlení, hrubou a jemnou motoriku, slovní zásobu, povědomí o různých prostředích a využívat zkušenosti k učení. Opakování poznatků o domácích zvířatech, jejich životě a užitku.

 

DUBEN

 

 • Pohádky skřítka Medovníčka – včelky

Seznámíme se tvořivou formou a prostřednictvím rozličných aktivit s životem včely. Důraz klademe na rozvoj řečových, pohybových, hudebních, kreativních a výtvarných dovedností dětí. Na základě motivačních příběhů skřítka Medovníčka  si děti rozšíří poznatky o přírodě, aktivně se zapojí do získávání těchto poznatků.

 

 

 • Velikonoce – O kohoutkovi a slepičce

Povíme si o slavení velikonočních svátků, tradice, zvyky, obyčeje. Vyzdobíme si jarně třídu, zasejeme obilí, namalujeme vyfouklá vajíčka, vyrobíme si velikonoční dárek domů. Zpíváme velikonoční koledy, říkáme velikonoční básničky.

 

 • Barevná pohádka

Formou veselého pohádkového příběhu s nápaditými písničkami se děti seznámí se základními barvami, různými druhy dynamiky i tempa. Dramatizaci pohádky přizpůsobíme věku a schopnostem dětí.

 

 • O malé čarodějnici

Povídáme si o tom, proč pálíme čarodějnice, jak taková čarodějnice vypadá, jaké má vlastnosti, kde žije, z jakých pohádek ji známe? Tančíme a cvičíme s košťátky a vařečkami na čarodějnické písničky. Zkusíme si vyrobit kouzelné lektvary a výtvarně čarodějnice ztvárnit.

 

KVĚTEN

 

 • Hrnečku vař – hrníčkový týden

 Cílem je ukázat dětem, že i zdánlivě obyčejná věc- HRNEČEK, může být zdrojem zábavy a radosti. V průběhu projektu si děti vyzkouší mnoho činností v oblasti pohybové, výtvarné, hudební, dramatické a slovesné.

 

 • Perníková chaloupka – rodina

Záměrem činností je využití metod dramatické výchovy při práci s literárním textem, rozvíjení tvořivosti a fantazie dětí. Důraz klademe na sounáležitost s rodinou, vzájemnou oporu a pomoc. Opět využíváme všechny formy vzdělávání.

 

 • Pohádkové počasí

Pohádky o počasí seznamují děti hravou a zábavnou formou s různými druhy počasí a změnami, které se k danému počasí vážou. Současně se autorská pohádka stává originální motivací pro další aktivity a činnosti.

 

 • Pohádky o dopravních značkách, Záchranářské pohádky

Poznáváme dopravní prostředky, dopravní značky – na silnici, ve vodě, ve vzduchu, na kolejích. Pojmenováváme nejznámější značky, které se vyskytují v našem okolí. Známe funkci semaforu. Osvojujeme si dovednosti, které vedou k podpoře bezpečnosti.

 

 

 ČERVEN

 

 • Pohádky z mravenčí chaloupky

Mravenci- utvořit si základní poznatky o způsobu života mravenců, spolupracovat s ostatními, vědomě užívat všech smyslů.  Zpřehlednit dětem život mravenců v mraveništi. Prostřednictvím pohádky děti získávají představu o postavení mravenců v mraveništi.

 

 • Jak šel Honza do světa

Projekt je spojen s tématem dobrodružství při cestování kolem světa, kde se děti seznamují se zvyky různých národů, poznávají nová, nepoznaná prostředí, získávají povědomí o lidech, kteří žijí rozdílným životem. Děti získávají nové vědomosti, dovednosti a prožitky, spojené s tématem cestování.

 • Pohádky ze ZOO

 Vhodnou motivací s dětmi budeme objevovat exotická zvířata, budeme pozorovat, která zvířata děti nejvíce zaujala a proč. Cílem je poznávat nové přírodní prostředí, vycházet z přímé zkušenosti dětí, pracovat s naučnými knihami a obrázky, tyto poznatky potom využívat při hudebních, výtvarných a pracovních činnostech.

 

 • Letní sporty – olympiáda

Motivací budou blížící se letní olympijské hry. Děti se seznámí s olympijskou myšlenkou, symboly, druhy sportů. Využijeme letní počasí ke sportování a soutěžím venku na hřišti nebo na zahradě. Součástí projektu je i slavnostní rozloučení s předškoláky.